Кызыл-Эник Кудажы. Анайжыгаш

БИР  ТӨӨГҮ
 
Чаңгыс хойнуң оолдары,
Чарлыр дишпес найыралдыг,
Кускун ышкаш, ийи кара
Хураганнар чоруп-тур оо.
 
Авазы бир садыг чорааш,
Ала бөмбүк садып бергеш:
«Оолдарым, мооң-биле
Ойнаңар» – дээш, чоруп каап-тыр.
 
Авазы тей ындындыва
Ажыт кире бээри билек,
Хураганнар демги бөмбүүн
Хунаажып-ла эгелээннер.
 
Долгай мыйыс изигиже,
Доңга баштар аарыгыже,
Чиккиңейндир үскүлешкеш,
Шиитпирни үндүргеннер:
 
«Кайывыска адаарганчыг,
Харааданчыг эвес кылдыр,
Артык-дудуу чокка деңге
Аравыста үлежип аал».
 
Чүү боор, дораан бижек алгаш,
Чаа бөмбүүн камнавайн-даа,
Шүжүледир деже шашкаш,
Чартыктажы тыртып ап-тыр.
 
Ооң соонда тус-тус баргаш,
Ойнаар дээштиң чартык бөмбүүн
Теверге-даа, чуукталбас,
Деспи  ышкаш чүве бооп-тур.
 
Найырал чок чоруур болза,
Най-даа херек бүдүп бербес.
Башкаланчыр хоптак сеткил
Бакче чедер, ындыг болгай.
 
ДИИСПЕЕК
 
Карактары ногаан-ногаан
Кара-шокар дииспеек.
Эртенниң-не тура халааш,
Эпти чунар дииспеек.
 
Ынчалза-даа дижин аштап,
Саваңнанмас чөгенчигбей.
Чараа-биле чунуп алгаш,
Ыятпас-даа чаржынчыгбай.
 
АНАЙЖЫГАШ
 
Дыка-дыка маңныг-даа бол,
Өөрүнге мактаттынмас,
Дыгыр-дыгыр мыйыстыг бол,
Өскелерге көөргеттинмес –
 
Аккыр дүктүг анайжыгаш,
Аттыг чараш анайжыгаш.
 
ЧААШКЫНЧЫГАШ
 
Чаашкынчыгаш, сериин чаашкын,
Чаарыңны күзеп тур мен.
Чечектерим, ногааларым
Сени өөрүп уткуп аарлар.
 
Ынчалзажок чаашкын сеңээ
Ындыг дыка чалынмас мен.
Сугну бодум дажып тургаш,
Суггат кылып алгаш баар мен.